Drogi Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, iż:

Administrator Pana/i Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Krystyna Potaczek Przychodnia Świerczewo

(ul. Świerczewo 35, 06-300 Przasnysz)

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych;

Daniel Matusiak

DPAG Sp. z o.o.

ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa

664-982-600

ojom@dpag.pl

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem

usług medycznych w Przychodni Świerczewo.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

· Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

· Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych,

· Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

· Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

· Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

· Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 Pan/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

Wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Odbiorca Pana/i danych osobowych

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan/i prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,

  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,

  • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wnioski w sprawie realizacji Pan/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,

  • listownie na adres naszej placówki

  • mailowo na adres email: ojom@dpag.pl